6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA


AYDINLATMA METNİ


1. Tanımlar
Açık Rıza : Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan, izin verilen konuda muhataba izin ve yetkiler sağlayan rıza,
Kişisel Veri : Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi,
Özel Nitelikli Kişisel Veri : Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri,
KVK Kanunu : 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,
KVK Kurulu : Kişisel Verileri Koruma Kurulu,
Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem,

2.Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

İşbu Aydınlatma Metni’nde, kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuata uygun olarak, VERİ SORUMLUSU, Örnek Mahallesi Örnek Caddesi No.:75/A Altındağ/ANKARA, Tel: (312) 3412385, Kep E-mail atayayincilik@hs01.kep.tr, adresinde Mukim, Dışkapı VD ve 1440036004 Vergi Numarası ile kayıtlı, 0144003600400013 Mersis No’lu ATA Yayıncılık Ltd. Şti (ATA YAYINCILIK) olup, iş bu AYDINLATMA FORMU, ATA YAYINCILIK nezdinde Kişisel Verilerin işlenmesi ile ilgili AYDINLATMA METNİ’ ne ilişkin TEBLİĞ ve sair ilgili mevzuat kapsamında bilgilendirmeleri içermektedir.

KVKK ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca yukarıda iletişim bilgileri verilen ATA YAYINCILIK veri sorumlusu olarak tanımlanmış olup, KVKK uyarınca gerekli iş ve işlemlerin ATA YAYINCILIK adına yürütülmesi hususunda belirlenecek VERİ SORUMLUSU TEMSİLCİSİ ayrıca KVK ve Gizlilik Politikası adresinde gösterilmektedir.

3.Kişisel Verilerin İşlenme Amacı ve Hukuki Sebepleri

ATA YAYINCILIK tarafından sunulan faaliyetler kapsamında toplanan yada Kişisel Veri ilgilisi tarafından verilen Kişisel Veriler, mevcut teknolojinin gerekleri uyarınca, veri sorumlusu ATA YAYINCILIK tarafından KVKK ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, Reklam, Tanıtımı kampanya vb. pazarlama süreçlerinde kullanılmak yanında, ATA YAYINCILIK faaliyetlerinin hukuka uygun olarak yürütülmesi ve sair yasal düzenleme ve zorunluluklar nedeni ile aşağıda açıklanan çerçevede elde edilebilecek, kaydedilebilecek, muhafaza edilebilecek, açıklanabilecek, mevzuatın izin verdiği ölçüde 3. kişilere aktarılabilecek veya diğer şekillerde işlenebilecektir. Söz konusu kişisel Veriler, yasal olarak verilerin işlenmesi hususundaki düzenlemeler dışında, iş bu AYDINLATMA FORMU’nun incelenmesini müteakip ayrıca Kişisel Veri Sahibi tarafından aşağıdaki hususların yerine getirilebilmesine istinaden AÇIK ONAY verilmesi;

- Yeni ürün duyuruları ve çapraz alışveriş fırsatlarının paylaşılması amacı dahil olmak üzere ürün ve/veya hizmetlerin tanıtımı,

- Promosyon, kişiye özel kampanya çalışmaları,

- Reklam, hedefleme ve analiz çalışmaları,

- Web sitesi/mobil uygulamalar üzerinden alışveriş yapanın/yaptıranın kimlik bilgilerini teyidi,

- İletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydedilmesi ve Süreçlerle ilgili gerekli bilgilendirmelerin yapılabilmesi,

- Elektronik (internet/mobil vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlenmesi,

- Mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri tahtında akdettiğimiz sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülüklerin ifası,

- Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verilebilmesi,

- yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan hakların kullanılabilmesi,

- Ayrıca, ATA YAYINCILIK tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin yürütülmesi yanında AÇIK RIZA/ Muvafakatname formunda belirtilen ve Veri sahibi tarafından izin verilen diğer hususlar, için işlenebilecek, saklanabilecek ve bu kapsamda verilmesi halinde açık onay kapsamında hizmet alınan üçüncü kişiler dahil ATA YAYINCILIK iş ortakları ve tedarikçileri, hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk tüzel kişileriyle paylaşılabilecektir. ATA YAYINCILIK, yasal zorunluluklar ve kanunen tanınan haklar dışında, açık onay olsun ya da olmasın Kişisel verileri kanunen yasaklanmış herhangi bir şekilde 3. Kişiler ile PAYLAŞMAMAKTADIR.

4.Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, ATA YAYINCILIK tarafından yukarıda belirtilen amaçlarla kullanılmak üzere şubelerde Veri sahibi tarafından bilgi verilmesi, web sitesi üyelik bilgileri, mesafeli satış sözleşmesi, web sitelerine yerleştirilmiş çerezler ve sair kanunen izin verilen yöntemler yoluyla toplanabilmektedir. Kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metni’ nde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

5.Veri İşleyene ve Veri Sorumlusuna Başvuru Yolları

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, ATA YAYINCILIK’a başvurarak, kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) KVKK 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

h) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarını her zaman kullanabilir ve bilgi talep edebilirsiniz. Usulüne uygun başvuru ve talepleriniz ATA YAYINCILIK tarafından 30 (otuz) gün içerisinde yerine getirecektir.

Bilgi ve başvuru taleplerinizi bilgi@atayayincilik.com.tr ya da KEP adresine e-posta yolu ile gönderebilirsiniz.

6.Veri İşleme Sürecine İlişkin Haklarınız

Yukarıda belirtilen prosedür takip edilerek gerçekleştirilen başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde Veri Sahibi’nin; cevabın tebliğini takiben otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikâyette bulunma hakkı mevcuttur. Ancak yasal mevzuat düzenlemesi gereğince başvuru yolu tüketilmeden şikâyet yoluna başvurulamaz.

Kişisel Verileriniz Hususunda ATA YAYINCILIK tarafından, yasal mevzuat gereği düzenlenen KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE GİZLİLİK POLİTİKAMIZI incelemek için linki takip edebilirsiniz. İş bu politika, açık onay ve yasal mevzuat düzenlemeleri yanında ATA YAYINCILIK, kişisel verilerinizin korunması ve mevzuat dışı kullanılmaması hususunda gerekli özeni, dikkati göstermekte ve 3. Kişiler tarafından bu verilere ulaşımın engellenmesi hususunda gerekli teknolojik ve idari tedbirleri ayrıca almaktadır.Örnek Mah. Örnek Cad. No :75
Altındağ - Ankara - Telefon : 0 [ 312 ] 341 23 85 PBX
© 2015 Ata Yayıncılık. Her Hakkı Saklıdır.